Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı

	Doç. Dr. Osman Sabri KESBİÇ (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Osman Sabri KESBİÇ (Bölüm Başkanı)Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları A.D.
Bölüm Öğretim Üyeleri / Elemanları
	Doç. Dr. Osman Sabri KESBİÇ (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Osman Sabri KESBİÇ (Bölüm Başkanı)Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları A.D.
	Dr. Öğr. Üyesi Gülşah GÜNGÖREN
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah GÜNGÖRENZootekni A.D.
Doç. Dr. Mustafa HİTİT
Doç. Dr. Mustafa HİTİTGenetik A.D.
	Dr. Öğr. Üyesi Veysel DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Veysel DOĞANHayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları A.D.
	Dr. Öğr. Üyesi Murat POLAT
Dr. Öğr. Üyesi Murat POLATHayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği A.D.
Bölüm Tanıtımı;
Anabilim Dalı Başkanı
	Dr. Öğr. Üyesi Murat POLAT
Dr. Öğr. Üyesi Murat POLATHayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği A.D.
Anabilim Dalının Tanıtımı;
Anabilim dalında hayvancılık politikaları, kırsal ekonomik kalkınma, hayvansal üretim planlaması, hayvancılığa dayalı sanayi işletmeciliği, hayvancılık işletmelerinde yönetim, planlama ve proje hazırlama, hayvansal ürünler pazarlaması, hayvancılıkta üretici örgütlenmesi ve hayvan sağlığı ekonomi gibi alanlarda çok sayıda bilimsel araştırma gerçekleştirilmiştir. Günümüzde mevcut kaynakların daha verimli ve rasyonel kullanılması fikrinden hareketle ekonomi formasyonu olmayan veteriner hekim yetiştirmek anlamsız olacaktır. Türkiye genelindeki hayvancılık işletme ekonomisi anabilim dallarında hayvancılığın çeşitli alt sektörleri itibariyle ekonomisi ve işletmeciliği konularında çok sayıda araştırma yapılmış, ülke hayvancılığının kalkındırılması ve rasyonel bir yapı kazanması için çağdaş ve bilimsel çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Hayvancılık işletme ekonomisi dersinin temel amacı, ekonomik bir uğraş olan hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili makro ve mikro düzeyde temel ekonomi bilgileri yanında hayvancılık işletmelerinde temel işletmecilik fonksiyonlarını kullanabilen, işletme sonuçlarını ekonomik ilkeler ışığında değerlendirebilen, veteriner hekim yetiştirmektir. Genellikle lisans düzeyinde 4. sınıflara okutulan hayvancılık ekonomisi dersi; hayvancılıkta temel ekonomik kavramlar, kırsal ekonomik kalkınmada istihdam, enflasyon ve milli gelir hesapları, arz-talep etkileşimi ve fiyat oluşumu, üretimde girdi- çıktı ilişkileri ve ekonomik optimizasyon ilkeleri, temel işletmecilik fonksiyonları, hayvancılık sektöründe örgütlenme ve hayvancılık işletmelerinde hastalık yönetimi ve prensipleri konularını içermektedir. Ders sonucunda veteriner hekimlere ulusal ölçekte temel ekonomik faaliyetleri anlayabilme ve değerlendirebilme, hayvansal üretim ve yetiştiriciliğine ilişkin bilgileri ekonomik anlayışla analiz etme becerisi kazandırılmaktadır.
Anabilim Dalının Verdiği Dersler;
Hayvancılık İşletme Ekonomisi
Girişimcilik
İntörn Hayvancılık İşletme Ekonomisi
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri / Elemanları
	Dr. Öğr. Üyesi Murat POLAT
Dr. Öğr. Üyesi Murat POLATHayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği A.D.
Anabilim Dalı Başkanı Vekili
	Dr. Öğr. Üyesi Murat POLAT
Dr. Öğr. Üyesi Murat POLATHayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği A.D.
Anabilim Dalının Tanıtımı;
İstatistik, verilerin toplanması, organize edilmesi, özetlenmesi, sunulması, tahlil edilmesi ve bu verilerden bir sonuca varılabilmesi için kullanılan yöntemler topluluğudur. Sağlık konularında uygulanan istatistik çalışmaları, zaman içinde gelişerek genel anlamda bilinen istatistik bilim dalının dışında ayrı bir bilim dalı olarak ortaya çıkmış ve "biyoistatistik" bilim dalı adını almıştır. Fakültemizde biyoistatistik konusunda eğitimin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak anabilim dalımızca lisans öğrencilerine verilen ve bir dönemi kapsayan "Biyoistatistik" dersi dahilinde öğrencilere öncelikle temel biyoistatistik terminolojisi verilmektedir. İstatistiksel analizler için gerekli parametrik ve parametrik olmayan testler, örnekleme yöntemleri gibi konular anlatılmakta ve ileride yapılacak bilimsel çalışmaların temeli oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Anabilim Dalının Verdiği Dersler;
Biyoistatistik
İntörn Biyoistatistik
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri / Elemanları
Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Mustafa HİTİT
Doç. Dr. Mustafa HİTİTGenetik A.D.
Anabilim Dalının Tanıtımı;
Canlıların özelliklerinin kalıtsal olduğunun bilinci ile tarih öncesi çağlardan beri bitki ve hayvanlar ıslah edilmiştir. Bununla birlikte, kalıtımsal aktarım mekanizmalarını anlamaya çalışan modern genetik bilimi ancak 19.yy.'ın ortalarında, Gregor Mendel'in çalışmasıyla başlamıştır. DNA'nın kalıtsal materyal olduğunun ortaya çıkarılması genetik bilimine farklı bir boyut kazandırmıştır. Moleküler genetik alanında sağlanan gelişmeler sayesinde günümüzde birçok hastalığın temelinde yatan mekanizmalar belirlenmiş, bu hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik yöntemler geliştirilmiştir. Anabilim Dalımız lisans eğitiminin tüm dönemlerinde araştırma ve incelemeye dayalı öğrenme, sunumlar, laboratuvar uygulamaları ve alan çalışmaları ile eğitime katkıda bulunmaktadır.
Anabilim Dalının Verdiği Dersler;
Genetik
İntörn Genetik
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri / Elemanları
Doç. Dr. Mustafa HİTİT
Doç. Dr. Mustafa HİTİTGenetik A.D.
Anabilim Dalı Başkanı
	Dr. Öğr. Üyesi Gülşah GÜNGÖREN
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah GÜNGÖRENZootekni A.D.
Anabilim Dalının Tanıtımı;
Zootekni genel anlamda bilgili ve modern hayvan yetiştiriciliği için gerekli bilgileri veren bilim alanıdır. Çiftlik hayvanlarından daha fazla verim elde etmek, böylece verimli ve karlı bir hayvancılık yapmak için hayvan refahı ve davranışlarını da dikkate alarak, hayvanların yetiştirilmesi, bakımı, ıslahı ve sağlık koruma kuralları ile ilgili gerekli bilgileri veren; bu alanda yeni bilgiler ve teknikler geliştirmeye çalışan bir bilim alanıdır. Veteriner Hekimliği öğrencilerine hayvanların çeşitli özelliklerini tanıtmayı, hayvansal üretimde kullanılan teknolojileri ve yeni gelişmeleri, sürü yönetimini, hayvanların verimlerinin yükseltilmesinde izlenen ıslah yöntemlerini ve hayvan refahı, davranışları ile yetiştirme hastalıklarını öğretmeyi, bu konularda araştırmalar yapmayı ve yetiştiricilere destek olmayı hedefler.
Anabilim Dalının Verdiği Dersler;
Zootekni I
Zootekni II
Hayvan Refahı
Hayvan Islahı
İntörn Zootekni
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri / Elemanları
	Dr. Öğr. Üyesi Gülşah GÜNGÖREN
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah GÜNGÖRENZootekni A.D.
Anabilim Dalı Başkanı
	Doç. Dr. Osman Sabri KESBİÇ (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Osman Sabri KESBİÇ (Bölüm Başkanı)Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları A.D.
Anabilim Dalının Tanıtımı;

Hayvan Besleme, besinler ve gıdaların içerisinde bulunan ve hayvanın hayatta kalma, büyüme, gelişme, üreme ve sağlık durumunu etkileyen diğer maddeler arasındaki etkileşimi yorumlayan bilim olarak tanımlanabilmektedir. Bu tanımlama ışığında besleme; biyokimya, gıda kimyası, immünoloji, moleküler biyoloji, biyoloji, pediatri, farmakoloji, fizyoloji, halk sağlığı, üreme biyolojisi ve toksikoloji gibi biyolojiyle ilişkili olan bilimsel disiplinlerin bir kümesi olduğu anlamına gelmektedir. Bundan dolayı; hayvan besleme, çiftlik hayvanları, kanatlı, balık ve diğer türlerin besin kullanımı ve beslenme problemlerinin incelenmesinde uygulanabilen her türlü biyoloji bilimini içermektedir.

Başarılı bir hayvan besleme işlemi için hayvanların metabolizmasını ve hayvanlara sunulan besinlerin rollerini anlayarak hayvanların hayatta kalma, büyüme ve sağlık durumunu geliştirilmesiyle gerçekleşebilmektedir.

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı olarak öğrencilerin, eğitimleri sırasında Veteriner Hekimliğiyle ilişkili fizyoloji, biyokimya, immünoloji gibi diğer disiplinlerde edindikleri bilgileri yorumlayarak hayvanların besin ihtiyaçlarının belirlenmesi, hayvanların sağlık ve verim yönlerini geliştirerek, insan ve hayvan sağlığı hizmetine yüksek katkı sağlaması amaçlanmaktadır.   

Anabilim Dalının Verdiği Dersler;

Yem Bilgisi ve Teknolojisi

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Yem Katkı Maddeleri ve Mevzuatı

Kedi Köpek Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Endüstriyel Balık Yetiştiriciliği

İntörn Hayvan Besleme

Temel Bilgi Teknolojileri

Su Ürünlerinin Gastronomide Kullanımı (Ortak Seçmeli Ders)
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri / Elemanları
	Doç. Dr. Osman Sabri KESBİÇ (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Osman Sabri KESBİÇ (Bölüm Başkanı)Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları A.D.
	Dr. Öğr. Üyesi Veysel DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Veysel DOĞANHayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları A.D.
© 2023 Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tüm Hakları Saklıdır.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.