Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Özgür KAYNAR
Bölüm Tanıtımı;
Prof. Dr. Özgür KAYNAR
Doç. Dr. Hüseyin Serkan EROL
Doç. Dr. Musa TATAR
Dr. Öğr. Üyesi Beste DEMİRCİ
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ETYEMEZ
Arş. Gör. Dr. Süleyman YÜKSEL
Arş. Gör. Çağatay SALUM
Arş. Gör. Mehmet Sait ATAR
Bölüm Tanıtımı;
Canlılardaki hücre, doku, organ ve sistemlerin fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların nasıl yerine getirildiğini inceleyen, teorik ve uygulamalı derslerde bu konularda öğrencilere bilgi vermeyi amaçlayan bir bölümdür. Bölümümüzde 5 anabilim dalı, 7 akademik personel mevcut olup Anatomi I, Anatomi II, Topografik Anatomi, Diseksiyon Teknikleri ve Eksenterasyon, Anatomik Preparatlar, Hazırlama Teknikleri İntörn Anatomi, Biyokimya I, Biyokimya II, Kan Biyokimyası, Laboratuvar Giriş ve Laboratuvar Güvenliği, Klinik Biyokimya, Veteriner Biliminde Son Gelişmeler, İntörn Biyokimya, Fizyoloji I, Fizyoloji II, Hayvan Davranışları, Medikal Fizik, İntörn Fizyoloji, Histoloji I, Histoloji II, Embriyoloji, İntörn Histoloji, Veteriner Hekimlik Tarihi, Deontoloji ve Mevzuat lisans dersleri verilmektedir.
Anabilim Dalı Başkanı Vekili
Dr. Öğr. Üyesi Beste DEMİRCİ

Anabilim Dalının Tanıtımı;
Günümüzde hayvan sağlığının ve refahının korunması, insanların doğal çevreyle uyum içinde yaşamını sürdürebilmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması için veteriner hekimliği alanı büyük bir önem taşımaktadır. Veteriner hekimlik, tarih boyunca gelişerek bugünkü modern ve çok yönlü yapıya ulaşmıştır. Bu gelişimi anlamak, hem mesleğin derinliğini kavramak hem de etik standartları öğrenmek için "Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji" dersi büyük bir rol oynamaktadır. Veteriner hekimliği tarihi, insanlıkla hayvanlar arasındaki ilişkinin ve veterinerlik uygulamalarının gelişimini incelemektedir. İnsanların hayvanları ilk evcilleştirdiği dönemlerden itibaren, hayvanların sağlık sorunlarına yönelik çözümler arandığı bilinmektedir. Antik medeniyetlerde, hayvanların hastalıklarına karşı tedaviler ve koruyucu önlemler geliştirilmeye başlanmıştır. Eski Mısır, Mezopotamya ve Roma gibi uygarlıklar, veteriner hekimliğinin temelini atmış ve ilk veteriner hekimlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Ders kapsamında, bu medeniyetlerin veteriner hekimliği uygulamaları ve tarihsel gelişimi ayrıntılı olarak incelenir. Veteriner hekimliği sadece bilimsel bir alan değildir, aynı zamanda toplumun genel sağlığı ve hayvan refahını koruma amacını da taşır. Bu nedenle, veteriner hekimlerinin etik ve mesleki davranış kurallarına uymaları büyük bir önem taşır. "Deontoloji", etik ve ahlaki değerlerin veteriner hekimliği uygulamalarına nasıl yansıtılacağını inceleyen bir disiplindir. Bu ders, öğrencilere veteriner hekimlerin hasta ve sahipleriyle etkili iletişim kurma becerilerini, gizliliğe saygıyı, çıkar çatışmalarını yönetmeyi ve toplumun güvenini kazanmayı öğretir. Ayrıca, klinik ortamda doğru kararları verme, hayvan haklarına saygı gösterme ve tıbbi kayıtları düzenleme gibi konular da derinlemesine ele alınır.
Anabilim Dalının Verdiği Dersler;
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri / Elemanları

Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Beste DEMİRCİ

Anabilim Dalının Tanıtımı;
Veteriner Anatomi Anabilim Dalı, veteriner hekimliği alanının temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Hayvan sağlığı ve refahının korunmasında, hastalıkların teşhis ve tedavisinde, veteriner hekimlerin bilimsel ve etik standartlara uygun olarak çalışmalarını sağlamak amacıyla bu alanda uzmanlaşmış nitelikli ve donanımlı veteriner hekimlerin yetiştirilmesine önemli katkılarda bulunur. Veteriner Anatomi Anabilim Dalı, veteriner hekimliği alanında hayvan anatomisi ve morfolojisini inceleyen, veteriner hekimlerin temel bilgilerini edindiği ve anatomiye yönelik araştırmalar yapan bir disiplindir. Bu anabilim dalı, veteriner hekimliği eğitiminin önemli bir parçasıdır ve öğrencilere veteriner hekim olarak çalışmaları için temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Veteriner Anatomi Anabilim Dalı, farklı hayvan türlerinin anatomisini detaylı olarak inceler. Bu türler arasında evcil memeliler ve kuşlar yer alır. Öğrenciler, hayvanların lokomotor sistemini, sinir sistemini, solunum sistemini, sindirim sistemini, dolaşım sistemini, ürogenital sistemini ve endokrin sistemini vb. karşılaştırmalı olarak öğrenirler. Bu anabilim dalı, veteriner hekimlerin klinik uygulamalarda ve cerrahi müdahalelerde başarılı olmaları için hayati öneme sahiptir. Hayvanlara doğru teşhis koymak ve tedavi etmek için anatomik bilgiye sahip olmak, veteriner hekimlerin mesleki başarısını etkileyen önemli bir faktördür. Ayrıca, veteriner hekimlik alanında araştırma yapmak isteyenler için de temel bir bilgi kaynağıdır. Veteriner Anatomi Anabilim Dalı, modern teknolojinin kullanıldığı laboratuvarlar ve anatomi öğrenimine uygun donanımlara sahip sınıflarda yapılan teorik ve pratik derslerle desteklenir. Öğrencilere, hayvanları inceleyebilecekleri, kemik, doku ve plastik modeller üzerinde çalışabilecekleri uygulamalı eğitimler verilir. Aynı zamanda bilgisayar destekli anatomi programları ve diğer eğitim araçları da kullanılarak öğrencilerin daha iyi bir anlayış geliştirmesi sağlanır.
Anabilim Dalının Verdiği Dersler;
Anatomi I
Anatomi II
Topografik Anatomi
Diseksiyon Teknikleri ve Eksenterasyon
Anatomik Preparatlar ve Hazırlama Teknikleri
İntörn Anatomi
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri / Elemanları
Dr. Öğr. Üyesi Beste DEMİRCİ
Arş. Gör. Dr. Süleyman YÜKSEL
Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Hüseyin Serkan EROL
Anabilim Dalının Tanıtımı;
Biyokimya kendisi de bir canlı olan ve bir araya gelerek kompleks doku ve organizmaları şekillendiren hücrelerin temel kimyasal yapısını ve bu yapıların birbiri ile etkileşimlerini ortaya koyan bir bilim dalıdır. Bu yapı ve ilişkilerin öğrenilmesi canlının yaşamını sürdürmesini sağlayan temel prensipleri kavramayı sağlar. Böylelikle aksayan sistemler sebebiyle ortaya çıkabilecek durum, semptom ve hastalıkların anlaşılmasına yardımcı olur. Ayrıca bu durum ve hastalıklar vücutta değişen kan, doku ve plazma seviyeleri ile enzim aktiviteleri gibi klinik parametrelerde önemli değişimlere sebep olur. Klinik biyokimya uygulamaları ile bu değişim ve ilişkileri ortaya konularak doğru teşhise katkıda bulunulmaktadır. Vücuda çevresel faktörlerin, kimyasal ajanların, ilaçların ve beslenmenin birçok etkisi olmaktadır. Bunların biyokimyasal mekanizmalarının bilinmesi iç hastalıkları, zootekni, hayvan besleme, farmakoloji, ıslah, genetik vb. gibi birçok alanların konularının anlaşılabilmelerini sağlamaktadır. Sağlık bilimleri alanında temel bilimlerden biri olan biyokimya tıp, veteriner, hemşirelik, eczacılık, diş hekimliği ve diğer sağlık alanlarında eğitimin temelini oluşturan anabilim dallarından birisidir.
Anabilim Dalının Verdiği Dersler;
Biyokimya I
Biyokimya II
Kan Biyokimyası
Laboratuvar Giriş ve Laboratuvar Güvenliği
Klinik Biyokimya
Veteriner Biliminde Son Gelişmeler
İntörn Biyokimya
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri / Elemanları
Prof. Dr. Özgür KAYNAR
Doç. Dr. Hüseyin Serkan EROL
Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ETYEMEZ
Anabilim Dalının Tanıtımı;
Fizyoloji (Eski Yunanca: physis; 'yaradılış' ve logos; 'bilim'), biyolojinin alt bir dalı olarak, hücrelerdeki, dokulardaki ve organlardaki fiziksel ve biyokimyasal süreçlerin fonksiyonlarını ve işleyişini inceleyen bilim dalıdır. Veteriner fizyolojisi, hayvanlardaki biyolojik sistemlerin fonksiyonları ve işleyişi ile ilgilenir. Hayvanlarda canlılık faaliyetlerinin nasıl meydana geldiği ve hayvanlarda meydana gelen fiziksel ve kimyasal süreçlere ilişkin çalışmaları içerir. Hayvanlarda çeşitli biyolojik süreçlerin örnekleri arasında; solunum, kan ve dolaşım, boşaltım, termoregülasyon, ozmoregülasyon, sindirim, endokrinoloji, üreme, sinir ve kas sistemlerinin fizyolojisi bulunur. Veteriner fizyologları, hayvanların çevrelerindeki iç ve dış unsurlara nasıl tepki verdiğini inceler. Ayrıca hayvanların genetikleri, davranışları ve biyolojik yapıları da dahil olmak üzere tüm fizyolojisini araştırırlar. Fizyoloji derslerinde, veteriner hekimliği öğrencileri tüm organizmadaki yaşam süreçlerinin ve metabolik süreçlerin etkileşimini öğrenirler. Geleceğin veteriner hekim adayları için, farklı evcil hayvanların yaşam süreçlerindeki farklılıkları anlamak da önemlidir. Örneğin; köpek, sığır, tavuk gibi farklı tür hayvanların sindirim, bağışıklık ve üreme sistemlerinin alt süreçlerinde önemli ölçüde farklılıklar vardır. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür. Fizyolojide teorik dersler; genel fizyoloji, metabolizma, termoregülasyon, solunum, kan ve dolaşım, bağışıklık, boşaltım, sindirim, sinir, kas, endokrinoloji ve reprodüksiyon sistemlerin fonksiyonları ve mekanizmaları ile ilgili konuları içerir.
Anabilim Dalının Verdiği Dersler;
Fizyoloji I
Fizyoloji II
Hayvan Davranışları
Medikal Fizik
İntörn Fizyoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri / Elemanları
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ETYEMEZ
Arş. Gör. Çağatay SALUM
Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Musa TATAR
Anabilim Dalının Tanıtımı;
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı; hücre, doku ve organların normal yapılarını görüntüleyerek, doku ve organlarda yapı fonksiyon ilişkisini, bununla beraber hayvanların gelişimi ve gelişimsel bozukluklarını incelemeyi ve bilime katkı sağlayabilecek düzeyde bilgi üretmeyi amaçlamaktadır. Anabilim Dalımız bilgi üreten nitelikli araştırmalar yapmayı, eleştirel düşünebilen ve sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda kendisini sürekli yenileyen, yaratıcı, bilime katkı sağlayan, etik değerleri ve kamu yararını gözeten bireyler yetiştirmeyi hedef edinmiştir.
Anabilim Dalının Verdiği Dersler;
Histoloji I
Histoloji II
Embriyoloji
İntörn Histoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri / Elemanları
Doç. Dr. Musa TATAR
Arş. Gör. Mehmet Sait ATAR

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.