Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ

Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Elçin GÜNAYDIN


Bölüm Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Elçin GÜNAYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Funda TERZİ
Dr. Öğr. Üyesi Mübeccel ATELGE
Dr. Öğr. Üyesi Sedat GÖKMEN
Arş. Gör. İlayda YILDIRIM

Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Sedat GÖKMEN
Dr. Öğr. Üyesi Sedat GÖKMENFarmakoloji A.D.
Anabilim Dalının Tanıtımı;
Farmakoloji kısaca ilaç bilimi olup hastalıkların önlenmesi, sağaltımı ve tanısında kullanılan ilaç, bunların kaynağı, fiziksel-kimyasal özellikleri, etkileri, kullanılışları ve dozlarını içeren farmakokinetiklerini inceleyen bilim dalıdır. Bilinçli ve doğru ilaç kullanımının bilimsel temeli oluşturulur. Öğrencilerimiz, anabilim dalımızın yürüttüğü dersler ile çağdaş bilim ve teknolojiyi esas alarak, hastalıklara karşı korunma ve tedavi amacıyla kullanılmakta olan ilaçların özellikleri, vücuttaki davranışları, vücuda olan etkileri ve klinik kullanımları hakkında eğitim vermekte olup rasyonel ilaç kullanımının ilkelerini ve gerekli becerilerini yetişmekte olan veteriner hekimlere aktarılmaktadır. Ayrıca, toksik maddelerin fizikokimyasal özellikleri ile canlıyı ve çevreyi bu maddelerden koruma, zehirlenmenin klinik ve laboratuvar tanısı, zehirlenme vakalarında korunma ve genel tedavi yöntemleri konuları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktadır. Dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Teorik dersler genel farmakoloji, merkezi ve otonom sinir sistemi ilaçları, kalp-damar sistemi ilaçları, solunum sistemi ilaçları, sindirim sistemi ilaçları, hormonal sistemi ilaçları gibi sistemleri etkileyen ilaçlar, antibiyotikler, antiparaziter, mantar ilaçlar gibi kemoterapötikler, sıvı-elektrolit, asit-baz dengesi, besinlerde ilaç kalıntısı, çeşitli zehirlenmeler ve zehirlenmelerde kullanılacak ilaçlar ilgili konuları içerir. Uygulama dersler kapsamında vaka temelli reçete yazma ve ilaç hazırlama yöntemleri anlatılmaktadır. Veteriner hekim adayları anabilim dalımızda aldıkları derslerle; gerek sahada ve gerekse bilimsel araştırma ve çalışmalarda yeterli donanıma sahip, kazanmış olduğu bilgi ve becerileri hekimlik sanatı ile birlikte icra edebilen, farmakoloji ve toksikoloji alanındaki sorunları analitik bir yaklaşımla çözebilen, insan, hayvan ve çevre sağlığını korumayı ve iyileştirmeyi amaç edinmiş olacaklardır.
Anabilim Dalının Verdiği Dersler;
Farmakoloji I
Farmakoloji II
Farmakoloji III
Toksikoloji ve Çevre Koruma
Klinik Farmakoloji
İntörn Farmakoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri / Elemanları
Dr. Öğr. Üyesi Sedat GÖKMEN
Dr. Öğr. Üyesi Sedat GÖKMENFarmakoloji A.D.
Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Elçin GÜNAYDIN (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Elçin GÜNAYDIN (Bölüm Başkanı)Mikrobiyoloji A.D.
Anabilim Dalının Tanıtımı;
Veteriner Mikrobiyolojisi gerek veteriner hekimlik gerekse halk sağlığı açısından önemli yeri olan hayvan hastalıklarının teşhisi ve uygun antimikrobiyal tedavi seçenekleri ile sağaltımını gerçekleştiren kilit bir bilim dalıdır. Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda bakterilerin ve mantarların genel özellikleri, hayvanların enfeksiyöz hastalıklarının etiyolojisi, patogenezi, etkenlerin antibiyotik dirençlilikleri, koruma-kontrol önlemleri ve zoonoz enfeksiyonlar konularında lisans eğitimi vermek ve bu konularla ilgili gerek konvansiyonel gerekse moleküler araştırmalar yapmakla ilgilenir. Multidisipliner ve öncelikli alan araştırma konularına odaklanarak, toplumsal ve sektörel açıdan daha çok katma değer ve fayda getirecek bilimsel temelli veriler ile veteriner hekimliğin toplumda yer alan iç ve dış paydaşlarına ulaştırarak ‘tek sağlık’ konseptinde insan ve hayvan sağlığı hizmetine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Anabilim Dalının Verdiği Dersler;
MİKROBİYOLOJİ I
MİKROBİYOLOJİ II
KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI
EPİDEMİYOLOJİ
İMMUNOLOJİ
MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ
MİKROBİYOLOJİ TANI YÖNTEMLERİ
İNTÖRN MİKROBİYOLOJİ
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri / Elemanları
Doç. Dr. Elçin GÜNAYDIN (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Elçin GÜNAYDIN (Bölüm Başkanı)Mikrobiyoloji A.D.
Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mübeccel ATELGE
Dr. Öğr. Üyesi Mübeccel ATELGEParazitoloji A.D.
Anabilim Dalının Tanıtımı;
2016 yılında kurulan ve 2018-2019 akademik yılında eğitim- öğretim faaliyete giren fakültemizde Parazitoloji Anabilim Dalı 2022 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalında bir öğretim üyesi aktif olarak görev almaktadır. Veteriner Parazitoloji, hayvan parazitlerini içine alan ve özellikle parazit-konak ilişkisi arasındaki etkileşimlerini incelemektedir. Parazitolojik araştırmalardan elde edilen veriler, veteriner hekimlerin sahada çözüm stratejileri bulmasına yardımcı olur ve neticede hayvan refahı, hayvan yetiştiriciliği ve dolayısıyla insan sağlığının özellikle zoonoz karakterli hastalıkların kontrolü ve mücadelesine katkı sağlamaktadır. Anabilim Dalında “Parazitoloji, Entomoloji, Protozooloji, Helmintoloji” ile seçmeli ders olarak “Paraziter Zoonozlar” ve “Arı Yetiştiriciliği ve Hastalıkları” dersleri verilmektedir. Ayrıca öğrencilerin Veteriner Hekimlik mesleğine adaptasyonlarını hızlandırmak amacıyla parazit hastalıklar ve bu hastalıkların laboratuvar tanısı, sınıflandırılması, yaşam siklusu, epidemiyolojisi, teşhisi ve tedavisi ile korunma ve kontrol stratejilerine ilişkin eğitim verilmekte ve dersle ilgili laboratuvar uygulamaları yapılmaktadır. Anabilim Dalımız laboratuvarında rutin laboratuar hizmetleri ve yurtiçinden sağlanan proje imkanları ile ileri düzeyde araştırmalar yapılmaktadır. Mevcut teknolojik altyapı ile parazitlerin neden olduğu hastalıkları bilimsel zeminde araştırmak ve bu hastalıklara bağlı problemlerin tespiti ve çözümlerine yönelik spesifik multidisipliner projelerin geliştirilmesine olanak sağlamaktır.
Anabilim Dalının Verdiği Dersler;
Parazitoloji
Entomoloji
Helmintoloji
Protozooloji
Paraziter Zoonozlar
Arı Yetiştiriciliği ve Hastalıkları
İntörn Parazitoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri / Elemanları
Dr. Öğr. Üyesi Mübeccel ATELGE
Dr. Öğr. Üyesi Mübeccel ATELGEParazitoloji A.D.
Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Funda TERZİ
Dr. Öğr. Üyesi Funda TERZİPatoloji A.D.
Anabilim Dalının Tanıtımı;
Patoloji, hastalıkların organlarda oluşturduğu yapısal bozuklukları (morfolojik değişiklikleri; lezyonları) ve fonksiyonel değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır. Kısaca Patoloji, hastalık bilim olarak da bilinmektedir. Anabilim dalımızda verilen Patoloji derslerinde öğrenciler, hayvanlarda görülen hastalıkların etiyolojisi, patogenezisi ve klinik bulguları hakkında bilgi edinir. Nekropsi dersinde otopsi tekniğini öğrenerek, bütün organlar çıplak gözle inceler, organların yapısında hastalıkların meydana getirdiği değişiklikler klinik bulgular ile birleştirilerek, hastalıkların tanımlanmasını öğrenir. Derslerimiz, teorik ve uygulamalı (Mikroskop ve Nekropsi) olarak anlatılmaktadır. Anabilim dalımız, veteriner hekimlikte tanı ve tedaviye desteleyerek, klinik bilimlere ve ülke hayvancılığına, ayrıca zoonoz hastalıkların teşhisini yaparak, hem insan ve hayvan sağlığına katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Anabilim Dalının Verdiği Dersler;
Patoloji I
Patoloji II
Patoloji III
Nekropsi
İntörn Patoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri / Elemanları
Dr. Öğr. Üyesi Funda TERZİ
Dr. Öğr. Üyesi Funda TERZİPatoloji A.D.
Arş. Gör. İlayda YILDIRIM
Arş. Gör. İlayda YILDIRIMPatoloji A.D.
Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Selda DURAN YELKEN
Dr. Öğr. Üyesi Selda DURAN YELKENViroloji A.D.
Anabilim Dalının Tanıtımı;
Viroloji, virusları ve virusların özelliklerini tüm yönleriyle araştıran ve inceleyen bir bilim dalıdır. Öğrencilerimiz, anabilim dalımızın yürüttüğü dersler ile klinik öncesi viral hastalıklar hakkında temel bilgilere, uygulama dersleri ile de viroloji alanında uygulanan temel laboratuvar çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi ve beceriye ulaşabilmektedir. Anabilim dalında verilen dersler ile geniş anlamda bir enfeksiyöz etken olan virusun tanımlanması, yapısal ve enfektivite özelliklerinin belirlenmesi, viral enfeksiyonların organizmadaki gelişim şekillerinin ve enfeksiyonlardaki viral etiyolojinin teşhisinde kullanılan tekniklerin anlatılması, ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyada değişik memeli hayvan türlerinde görülen viral enfeksiyonlar ile bu enfeksiyonların etiyolojik, epidemiyolojik, patogenetik, semptomatolojik ve tanısal özellikleri ve korunma yollarının aktarılması hedeflenmiştir.
Anabilim Dalının Verdiği Dersler;
Viroloji 1
Viroloji 2
Viral Aşılar ve Zoonozlar
İntörn Viroloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri / Elemanları
Dr. Öğr. Üyesi Selda DURAN YELKEN
Dr. Öğr. Üyesi Selda DURAN YELKENViroloji A.D.
© 2024 Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tüm Hakları Saklıdır.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.