Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Elif DOĞAN


Bölüm Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Elif DOĞAN
Doç. Dr. Emrah Hicazi AKSU
Dr. Öğr. Üyesi Tarık ŞAFAK
Dr. Öğr. Üyesi Kenan Çağrı TÜMER
Dr. Öğr. Üyesi Ömer DENİZ
Dr. Öğr. Üyesi Candemir ÖZCAN
Arş. Gör. Ayşe Başak DELLALBAŞI

Bölüm Tanıtımı;

Klinik Bilimler Bölümü Cerrahi Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı ve Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı olmak üzere dört anabilim dalından oluşmaktadır. Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde öğrencilerine verdiği uygulamalı eğitimin yanısıra dışarıdan gelen hayvan sahiplerinin ihtiyaçlarına yönelik klinik muayene, teşhis ve tedavi hizmetleri sunar.

Bölümümüzde alanında deneyimli 2 doçent, 4 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. İç hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, ayak hastalıkları, göz hastalıkları, doğum, üreme hastalıkları ile üreme bilgisi gibi konularda eğitim-öğretim ve araştırmalarına devam etmektedir.

Klinik Bilimler Bölümü öğretim üyeleri, Hayvan Hastanesi bünyesinde bulunan radyografi, ultrason, hemogram cihazı ve biyokimya cihazı gibi klinik araçlarının kullanımını öğrencilerine uygulamalı olarak anlatmaktadır. Lisans öğrencilerinin klinik muayene becerilerini geliştirmek amacıyla öğretim üyelerimiz tecrübelerini aktarmakta ayrıca hekimlik sanatını icra edebilecekleri bir özgüvene sahip olmaları amacıyla öğrencilerini teorik dersler ile geleceğe hazırlamaktadır.

Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Elif DOĞAN


Anabilim Dalının Tanıtımı;
Cerrahi Anabilim Dalı, hayvanların cerrahi hastalıklarının medikal, konservatif ve operatif sağaltımları ile ilgilenir. Her türlü kaza ve yaralanmalarda, kırık, çıkık gibi iskelet sisteminin travmatik lezyonlarının sağaltımında Cerrahi Anabilim Dalı görev yapar. Estetik ve rekonstruktif cerrahi gereksinimlerinde, konservatif ve medikal sağaltımdan netice alınamadığında ya da kesin tanı konamadığı durumlarda operatif cerrahi uygulama bulur. Anabilim Dalımızın amacı, Veteriner cerrahi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli araştırmalar yapmak, lisansüstü eğitimlere önem vererek yüksek kalite standartlarında eğitim- öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmek, multidisipliner ve öncelikli araştırma konularına odaklanarak toplum ve sektör için daha fazla fayda ve katma değer sağlamaktır. Türkiye’de uluslararası alanda rekabet edebilen veteriner cerrahi uzmanları yetiştirmek için eğitim-öğretim faaliyetlerini dünya standartlarında gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Güncel ve gelişmekte olan teknolojilere hakim, araştırmaya dayalı bilgi ve beceri ile donanmış, etik ilkelere sahip ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş nitelikli veteriner hekimler ve veteriner cerrahi uzmanları yetiştirmek anabilim dalımızın hedeflerindendir. Cerrahi Anabilim Dalında 2 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi bünyesinde hizmet veren Cerrahi Anabilim Dalı’nda tüm evcil ve yabani hayvanların dış hastalıklarına ilişkin poliklinik hizmetleri verilmekte ayrıca tanı ve tedavi amaçlı rutin uygulamalar yapılmaktadır. Anabilim Dalımızda görev yapmakta olan alanında deneyimli öğretim üyeleri tarafından ortopedi ve yumuşak doku operasyonları başarıyla gerçekleştirilmektedir.
Anabilim Dalının Verdiği Dersler;
Klinik Muayene Yöntemleri
Klinik Uygulama I
Tanısal Görüntüleme Teknikleri
Klinik Uygulama II
Küçük Hayvan Cerrahisi
Anestezioloji-Reanimasyon
Klinik Uygulama III
Büyük Hayvan Cerrahisi
Ayak Hastalıkları
Ortopedi Ve Travmatoloji
Klinik Uygulama IV
İntörn Cerrahi
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Elif DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Candemir ÖZCAN
Arş. Gör. Ayşe Başak DELLALBAŞI

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Emrah Hicazi AKSU


Anabilim Dalı Başkanı
Dölerme ve Suni Tohumlama dersi, evcil hayvanlardaki üreme, reprodüktif fizyoloji, endokrinoloji, kriyobiyoloji, reprodüksiyon ve yardımcı üreme teknikleri alanlarını kapsayan bir bilim dalıdır. Ayrıca erkek ve dişi hayvanlarda fertilite, infertilite ve sterilite konuları da bilim dalının diğer çalışma alanlarıdır. Dölerme ve Suni Tohumlama Dersinde evcil dişi hayvanlarda reprodüktif anatomi ve fizyoloji, endokrinoloji, senkronizasyon, kızgınlık tespiti, üreme problemleri, süperovulasyon ve embriyo transferi ile erkek hayvanlarda reprodüktif anatomi, fizyoloji, endokrinoloji, androlojik muayene, üreme problemleri, spermanın alınması, muayene edilmesi, saklanması, dondurulması, sun'i tohumlama teknikleri ve yardımcı üreme teknikleri konularında eğitim verilir.
Anabilim Dalının Verdiği Dersler;
DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA
KEDİ VE KÖPEKLERDE DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA
KLİNİK UYGULAMA I
KLİNİK UYGULAMA II
KLİNİK UYGULAMA III
İNTÖRN DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Emrah Hicazi AKSU


Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Tarık ŞAFAK


Anabilim Dalının Tanıtımı;
Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, evcil hayvanların üremelerini ve üremeyle alakalı sorunlarını, gebelik fizyolojisi, doğum ve doğum sonrası fizyolojik ve patolojik durumlarını incelemektedir. Ayrıca, meme sağlığı ve hastalıklarını da araştıran bilim dalıdır. Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalının başlıca araştırma konuları çiftlik hayvanları yanı sıra pet hayvanlarında da östrus senkronizasyonu, östrüs baskılama gibi seksüel aktivitelerin düzenlenmesi, enfeksiyöz ve fonksiyonel infertilite, foliküler dinamik, mastitis koruma-kontrol programları, teşhis ve tedavisi, embriyo transferi ve in vitro araştırmalar, kedi ve köpeklerde vagina ve meme tümörlerinde teşhis ve tedavisi, pyometra, ovariektomi/ovariohisterektomi, kısraklarda enfeksiyöz infertilite, reprodüktif yönetimler vb. olarak sıralanabilir. Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı hem alanındaki araştırmaları sürdürmeye yönelik materyal teminini sağlayacak hasta potansiyelini oluşturmak ve korumak, hem de hayvancılık sektörü içerisindeki yetiştiricilerimize hizmet etmek, aynı zamanda eğitim-öğretim materyali sağlamak gibi çok yönlü hedeflerle Kastamonu ilinde yer alan gerek çiftlik hayvanı işletmelerinde gerekse de pet hayvanları ile bilimsel ve teknik destek çalışmalarını yürütmektedir.
Anabilim Dalının Verdiği Dersler;
KÜÇÜK HAYVAN DOĞUM VE JİNEKOLOJİ
BÜYÜK HAYVAN DOĞUM VE JİNEKOLOJİ
MEME SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
KLİNİK UYGULAMA II
KLİNİK UYGULAMA III
KLİNİK UYGULAMA IV
GEBELİK TANI VE YÖNTEMLERİ (SEÇMELİ)
JİNEKOLOJİK ULTRASONOGRAFİ (SEÇMELİ)
İNTÖRN DOĞUM VE JİNEKOLOJİ
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Tarık ŞAFAK

Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Kenan Çağrı TÜMER


Anabilim Dalının Tanıtımı;
Eğitim standartları ve niteliği ile klinik koşullarını EAEVE ölçütleri doğrultusunda iyileştirmek; hastaların tedavisi ile yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sağlamak; tek sağlık yaklaşımıyla tüm zoonoz hastalıklarla mücadele ve koruma- kontrol aşamalarında aktif görev almak ve lisans öğrencilerinin de bu kapsamda yetkin hale gelmesini sağlamak; alanındaki bilimsel gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmeleri lisans düzeyinde öğrencilere aktarmak; hastalıkların tanı ve tedavilerinin iyilestirilmesine yönelik yeni çalışmalar yapmaktır. Bununla birlikte hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanında faaliyet gösteren tüm yetiştirici, paydaş kurum ve kuruluşlar ile ve üniversite işbirliğine destek olmaktır. İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nın görevi; eğitim-öğretim, araştırma ve klinik hizmetleri olmak üzere üç temel başlıkta toplanmaktadır. Eğitim görevi içerisinde hayvanları hastalıklardan koruma, tanı ve tedavi konularında öğrencileri yetiştirmektir. Ayrıca alana özgü güncel bilimsel araştırmaların yürütülmesinin yanında, kliniğe getirilen her türlü çiftlik (Koyun, Keçi, Sığır), evcil (Köpek, Kedi, Egzotik hayvanlar), iş ve hobi amaçlı (At vs.) barındırılan hayvanların sağlık sorunları ile uğraşmak; muayenelerini yapmak; bu hayvanlarla ilgili hastalıkların tanısı, iyileştirilmesi ve bunlara karşı koruma mücadelelerini içermektir.
Anabilim Dalının Verdiği Dersler;
Klinik Muayene Yöntemleri
Küçük Hayvan İç Hastalıkları
Büyük Hayvan İç Hastalıkları
Acil Klinik Hekimliği
Veteriner Adli Tıp
Klinik Uygulama I
Klinik Uygulama II
Klinik Uygulama III
Klinik Uygulama IV
İntörn İç Hastalıkları
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Kenan Çağrı TÜMER
Dr. Öğr. Üyesi Ömer DENİZ


Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.